Bærekraft

Åpenhetsloven

1. Bankens virksomhet

Mybank har konsesjon til å drive bankvirksomhet i Norge og er under tilsyn av Finanstilsynet. Banken tilbyr produkter og tjenester med mål om å hjelpe kundene til en sunnere økonomisk hverdag. Hovedproduktene til banken består av omstartslån, mellomfinansiering og et innskuddsprodukt.

Styret er Mybanks øverste organ. Daglig leder tilsettes av styret og er ansvarlig for den daglige ledelse av virksomheten. Mybank har 19 ansatte, og har kontorer i Oslo og Bergen.

2. Aktsomhetsvurderinger i egen drift og leverandørkjede

Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

Mybank har implementert flere retningslinjer for å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold internt i banken, samt i bankens leverandør og verdikjede. Gjennom Mybanks etiske retningslinjer forplikter banken og dens ansatte å opptre på en måte som gjør at hverken bankens eller den ansattes rettskaffenhet og integritet kan trekkes i tvil. Mybank har en null toleranse for diskriminering og skal etterleve lover og forskrifter. Mybank skal ha en godtgjørelse som er rettferdig og ikke-diskriminerende og kun differensierer basert på den enkeltes ansvar, prestasjoner og kvalifikasjoner. Mybank skal ta hensyn til bærekraft i plasseringer av overskuddslikviditet og plasserer denne kun i fond som ivaretar både miljømessige og sosiale forhold.

MyBank stiller også krav og forventninger til sine leverandører om ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Banken har retningslinjer og rutiner for å følge opp leverandører og samarbeidspartnere. Ved inngåelse av nye avtaler innhentes det informasjon om hvordan leverandørene jobber med menneskerettigheter i tillegg til at banken gjør egne vurderinger av dette arbeidet.

Arbeidet knyttet til menneskerettigheter og åpenhetsloven ligger hos CEO, i tillegg inngår dette som en del av compliance funksjonens årshjul. Styret godkjenner arbeidet.

3. Mybanks aktsomhetsvurdering

Mybank vurderes å være omfattet av åpenhetslovens regler gjennom å innfri minstekravene til salgsinntekt og balansesum slik disse er definert i regnskapsloven. Aktsomhetsvurderinger skal blant annet stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, og konteksten virksomheten finner sted innenfor. Banken bruker aktsomhetsmodellen for ansvarlig næringsliv fra OECD som veileder for vurderingene som gjøres.

Som en del av aktsomhetsvurderingene gjør MyBank en kartlegging og vurdering av risiko for faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i banken samt i bankens leverandør og verdikjede.

Kartleggingen i Mybank viser at risikoen for at selskapet forårsaker eller bidrar til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold anses som lav. Dette gjelder også risikoen der banken har en direkte knytning gjennom leverandørkjede eller samarbeidspartnere. Bankens sentrale leverandører er hovedsakelig lokalisert i Norge eller Norden, og er kjente leverandører til banker i Norge og Norden.

Det har ikke så langt blitt avdekket noen faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser. Derfor har det ikke vært behov for å iverksette tiltak ut over oppfølgingen av leverandører og samarbeidspartnere som beskrevet over.

Har du spørsmål om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser internt hos oss, hos forretningspartnere eller i leverandørkjeden vår?

Kontakt oss på: aapenhet@mybank.no

Vi vil besvare henvendelsen innen rimelig tid, og senest innen tre uker.