Klage

Som del av vårt ønske om å yte god service har Mybank utarbeidet en rutine for klagebehandling. Formålet er å sikre våre kunder en god behandling i klagesaker og kunne ta rask lærdom av dette.

Veiledning for å klage og vår rutine for klagebehandling:
Send din klage per e-post eller til adresse: Bankplassen 1A, 0151 Oslo.

Klageprosessen vil foregå på følgende måte: 

01: Regler om bankens behandling av personopplysninger

02: Den som behandler klagen vil være en annen person enn den du har vært i kontakt med tidligere i den påklagede sak.

03: Vedlegg relevant dokumentasjon slik at vi kan foreta en best mulig vurdering av grunnlaget for din klage.

04: Vi foretar en grundig og helhetlig vurdering av din klage og gir deg en skriftlig tilbakemelding hvis vi ikke gir deg medhold.

05: Hvis du ikke er enig i vår vurdering av din klage kan du sende inn en klage til Finansklagenemda for uttalelse når nemda er kompetent og du har saklig interesse i å få nemdas uttalelse. Henvendelser til Finansklagenemda kan rettes til Finansklagenemda, Postboks 53 Skøyen, Oslo, Norge, telefon: 23 13 19 60.