MyBank ASA: Vedtak om etterfølgende emisjon

Torsdag, mars 21, 2019

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG OR SOUTH AFRICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL, EXCEPT AS PERMITTED UNDER APLLICABLE SECURITIES LAW.

Det vises til styrefullmakten til å gjennomføre en etterfølgende emisjon som vedtatt på MyBank ASAs ("Selskapet") ekstraordinære generalforsamling 14. mars 2019. Styret har i den 19. mars vedtatt å benytte nevnte styrefullmakt til å vedta en etterfølgende emisjon der det tilbys totalt 27 837 100 nye aksjer til tegningskurs NOK 0,15 per aksje.

Kapitalforhøyelsen er vedtatt rettet mot hver av Selskapets aksjeeiere per 14. mars 2019, slik de fremkommer i Selskapets aksjeeierregister i VPS per 18. mars 2019 ("Registreringsdagen"), unntatt aksjeeiere som ble aktivt kontaktet eller tildelt aksjer i forbindelse med den rettede emisjonen vedtatt av generalforsamlingen 14. mars 2019 (den "Rettede Emisjonen").

Tegningsperioden for den etterfølgende emisjonen starter 25. mars 2019 og avsluttes 8. april 2019 kl. 12.00.

Eierne som lovlig kan delta i den etterfølgende emisjonen vil motta 1,22203 ikke-omsettelige allokeringsretter for hver aksje vedkommende er registrert som eier av per Registreringsdagen. Antall allokeringsretter som utstedes til hver aksjeeier vil rundes ned til nærmeste hele allokeringsrett. Hver allokeringsrett vil (med de begrensninger som følger av avsnittet nedenfor) gi rett til å tegne og bli tildelt én ny aksje. Overtegning er ikke tillatt. Tegning av aksjer uten allokeringsretter er ikke tillatt.

Aksjene i den etterfølgende emisjonen kan ikke tegnes av aksjeeiere (eller andre personer) som, etter Selskapets vurdering, er hjemmehørende i utenlandske jurisdiksjoner hvor slikt tilbud av aksjer ville være ulovlig eller medføre plikt til prospekt, registrering eller lignende tiltak.

Bruttoprovenyet i den etterfølgende emisjonen vil, hvis fulltegnet, utgjøre ca. NOK 4,175 millioner.

Gjennomføring av den Rettede Emisjonen er betinget av godkjenning fra Finanstilsynet.

Beringer Finance AS er engasjert som tilrettelegger for den etterfølgende emisjonen.

For ytterligere informasjon:

Christen Fredriksen, CEO: +47 480 48 666

Tom Knoff, styreleder: +47 913 12 876

Beringer Finance: +47 22 01 64 00 /ECM [at] beringerfinance.com