Policy for klagebehandling

Som del av vårt ønske om å yte god service har MyBank utarbeidet en policy for klagebehandling. Formålet er å sikre våre kunder en god behandling i klagesaker og kunne ta rask lærdom av dette.

Veiledning for å klage og vår policy for klagebehandling:

Send din klage per e-post  eller til adresse: Enebakkveien 133, 0680 Oslo.

Klageprosessen vil foregå på følgende måte: 

  1. Vi vil bekrefte  at din klage er mottatt og angi forventet saksbehandlingstid.
  2. Den som behandler klagen vil være en annen person enn den du har vært i kontakt med tidligere i den påklagede sak.
  3. Vedlegg relevant dokumentasjon slik at vi kan foreta en best mulig vurdering av grunnlaget for din klage.
  4. Vi foretar en grundig og helhetlig vurdering av din klage og gir deg en skriftlig tilbakemelding hvis vi ikke gir deg medhold.
  5. Hvis du ikke er enig i vår vurdering av din klage kan du sende inn en klage til Finansklagenemda for uttalelse når nemda er kompetent og du har saklig interesse i å få nemdas uttalelse. Henvendelser til Finansklagenemda kan rettes til Finansklagenemda, Postboks 53 Skøyen, Oslo, Norge, telefon: 23 13 19 60.